Heura

NOVINKY

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTÍ HEURA

ČLÁNOK I. Etický kódex

Etický kódex je verejným záväzkom spoločností skupiny HEURA group ako celku, ako aj každého jej spolupracovníka ku všetkým, s ktorými prichádza do styku vo svojej podnikateľskej činnosti. Jeho rešpektovanie a dodržiavanie všetkými spolupracovníkmi je nevyhnutnou podmienkou zvyšovania kvality služieb facility managementu a správy budov, otvorenej a slušnej komunikácie a transparentnej práce na trhu správy budov.

ČLÁNOK II. Ciele spoločnosti

Cieľom spoločností v rámci skupiny HEURA group je dosahovanie kvalitných služieb pri poskytovaní služieb komplexnej správy budov, službách facility a property managementu, pri uskutočňovaní obchodných aktivít a budovanie dobrých vzťahov s klientami, spolupracovníkmi a obchodnými partnermi.

1. Sme partnermi pre našich klientov

 • voči klientom sa správame zdvorilo, s úctou a vedomím, že reprezentujem spoločnosti HEURA group,
 • klientovi poskytujeme pravdivé, zrozumiteľné a objektívne informácie
 • potreby klienta kladieme pred vlastné
 • zaväzujeme sa k diskrétnosti pri informáciách o stave majetku klienta alebo iných skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli pri správe jeho majetku
 • poskytujeme možnosť voľby.

2. Sme partnermi pre našich spolupracovníkov

 • vážime si každého spolupracovníka, ktorý rešpektuje štandardy spoločnosti a dôsledne sa nimi riadi
 • dbáme, aby mali všetci vytvorené rovnaké podmienky na prácu a svoj osobný a odborný rast
 • spoločnosť HEURA group uplatňuje spravodlivé podmienky pri prijímaní, odmeňovaní a kariérnom raste spolupracovníkov.

3. Sme partnermi pre našich obchodných partnerov

 • naše úsilie smeruje k tomu, aby sme si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získali a udržali povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti, ktorej najvyššími princípmi je kvalita nami poskytovaných služieb, rešpekt a úcta.
 • k obchodným partnerom sa vždy správame korektne, otvorene a čestne
 • obchodným partnerom poskytujeme vždy pravdivé informácie o svojich aktivitách, zámeroch a potrebách klienta, ktoré sú nevyhnutné pre realizovanie služby a obchodu pravdivosť a korektnosť očakávame aj od našich obchodných partnerov.

ČLÁNOK III. Štandardy spoločnosti

 • Osobné štandardy - sústreďovať sa na aktivity, vedieť počúvať, ísť príkla-dom, neobviňovať iných, nesťažovať sa, nevyhovárať sa, byť k sebe úprim-ný, byť ochotný zmeniť sa, byť zodpovedný, rozvíjať sebadisciplínu a neustále pracovať na svojom osobnom a profesnom raste.
 • Štandardy spoločnosti - budovať dobré meno spoločnosti, dôsledne sa podieľať na rozvoji spoločnosti s dôrazom na kvalitu a profesionalizáciu služieb a vzťahov. Dosiahnuť, aby každý spolupracovník spoločnosti bol hrdý na to, čo robí, a táto hrdosť by mala byť reflexiou spokojnosti klienta na poskytované služby. Dôsledne uplatňovať kultúru disciplíny.

ČLÁNOK IV. Konflikt záujmov

 • konflikt záujmov vzniká vtedy, ak sa súkromný záujem spolupracovníka dostane do rozporu so záujmami klienta alebo spoločnosti. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu pre spolupracovníka, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné vzťahy.
 • každý spolupracovník je povinný predchádzať konfliktu záujmov.

ČLÁNOK V. Úplatky a dary

 • spolupracovník HEURA group nesmie poskytovať ani prijímať úplatky
 • spolupracovník HEURA group sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami klienta
 • osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, bude na takéto jednanie upozornená a pokiaľ upozornenie nebude rešpektovať, budú s ňou prerušené všetky obchodné aktivity.

Zoznam noviniek

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch v správe HEURA services s.r.o. a HEURA s.r.o., v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných pri výkone správy a služieb facility vrátane podmienok a spôsobu vybavovania reklamácií.

zobraziť viac

CENNÍK

Cena za správu je vždy vypracovaná individuálne po obhliadke objektu, ujasnení rozsahu a potrieb objektu a požiadaviek vlastníkov. Pri rozhodovaní o prevzatí objektu do správy je pre nás dôležité stretnutie s vlastníkmi. Našu prácu robíme s radosťou a odbornosťou preto je hladká vzájomná komunikácia jednou z našich najdôležitejších priorít. Spravujeme iba také množstvo objektov aby sme vedeli časovo zabezpečiť maximálnu možnú starostlivosť. S vlastníkmi objektov sa stretávame, poznáme sa navzájom. Poskytujeme správu rodinného typu - čo pre nás znamená nielen ústretovosť ale aj osobný prístup.

zobraziť viac

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTÍ HEURA

Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločnej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje 
naše úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy 
v súlade so zákonom a s etikou, ktorý je spoľahlivým, 
zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. 
Koná vždy profesionálne, transparentne, kvalitne a spoľahlivo, 
aby bol partnerom klienta počas užívania svojej nehnuteľnosti.

zobraziť viac