Heura

FACILITY MANAGEMENT

Sme tu preto, aby ste sa mohli plne sústrediť na vlastné podnikanie.
Prenechajte starostlivosť o budovu na nás.


Ak vlastníte administratívnu či výrobnú budovu, či už pre vlastné potreby alebo na prenájom, určite chcete vo svojej budove vytvoriť motivujúce, príjemné a bezpečné pracovné prostredie, ktoré vám zvýši atraktivitu týchto priestorov a spokojnosť ich užívateľov.

HEURA je skúsený správca. 


Ak ste investovali do budovy vašou úlohou nie je starať sa o budovu ale realizovať vaše ďalšie nápady. Na správu budovy asi budete hľadať spoľahlivého partnera, ktorý sa postará o príjemné prostredie pre vašich nájomníkov. HEURA sa rada o nich postará. Podľa vašich predstáv zabezpečíme pre vás:

Administratívu nájomných zmlúv (prípravu, podpis, evidenciu a ich plnenie)

 • Stavebné úpravy pre nových nájomníkov
 • Odovzdávanie a preberanie priestorov nájomníkom
 • Priebežnú starostlivosť o spokojnosť nájomníkov
 • Rozúčtovanie a fakturáciu nákladov na správu budovy vrátene energií
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Drobné opravy a služby pre nájomníkov 

Technická správa budovy

Cieľom optimálnej technickej správy budov je odborná starostlivosť o technické zariadenia a stavebné konštrukcie. Takáto správa vám zabezpečí, že: 

 • vždy budete mať naplánované a zrealizované všetky z legislatívy povinné činnosti (revízie, kontroly, hlásenia a pod.) tak aby vaše zariadenia boli bezpečné a aby ste nemuseli riešiť zbytočné pokuty za porušenie predpisov 
 • vždy budete mať naplánovanú a zrealizovanú preventívnu údržbu doporučenú výrobcom zariadenia tak, aby boli zariadenia spoľahlivé, pracovali optimálne a aby sme predĺžili ich životnosť a tým šetrili vaše náklady 
 • správca rýchle identifikuje poruchu, zabezpečí opravu tak, aby zariadenia boli znova funkčné a nespôsobovali komplikácie
 • ​správca navrhne modernizáciu, plánovanú opravu či renováciu, zabezpečí ich realizáciu a kontrolu kvality prác aby vaša investícia bola kvalitne zrealizovaná
 • ​​​​budete mať poriadok v technickej dokumentácii domu a budete ju mať vždy aktualizovanú.

Starostlivosť o spokojnosť vašich nájomníkov

Ak máte vo svojom objekte viac nájomníkov, HEURA sa postará o nich aj o riadenie nájomných vzťahov. HEURA pre vás zabezpečí:

 • administratívu nájomných zmlúv (prípravu, podpis, evidenciu a ich plnenie)
 • stavebné úpravy pre nových nájomníkov
 • odovzdávanie a preberanie priestorov nájomníkom
 • priebežnú starostlivosť o spokojnosť nájomníkov
 • rozúčtovanie a fakturáciu nákladov na správu budovy vrátene energií
 • vymáhanie pohľadávok
 • ​​drobné opravy a služby pre nájomníkov. 

Energetická efektívnosť budovy 

V rámci energetického manažmentu zistíme spotreby energií jednotlivých zariadení či priestorov, navrhneme opatrenia na úspory energie, zabezpečíme kontinuálne sledovanie a analyzovanie vývoja spotreby energie a navrhneme opatrenia pre neefektívne využívanie energie tak, aby sme optimalizovali vaše účty za energiu.


Prevádzkovanie a obsluha technických zariadení budovy

Obsluhovať niektoré technické zariadenia smie len pracovník, ktorý má skúsenosti s prevádzkou takýchto zariadení a má na obsluhu potrebné oprávnenia. Medzi takéto zariadenia patria napríklad výroba tepla a teplej vody, výroba chladu, obsluha elektrických zariadení, výťahy a podobne. Väčšinu takýchto oprávnení máme, ak nie, tak zabezpečíme kvalifikovanú obsluhu.


Služby technika požiarnej ochrany a technik BOZP, Pracovná zdravotná služba

O povinnosti zníženia rizík vzniku požiaru v budovách a pracoviskách hovorí zákon o ochrane pred požiarmi a vyhláška o požiarnej prevencii upravuje ako ochranu pred požiarom zabezpečiť. Keďže každé pracovisko alebo prevádzka má špecifické riziká a podmienky z hľadiska vzniku požiaru potrebujete vypracovať špecifickú požiarnu dokumentáciu pre dané pracovisko. Okrem požiarnej dokumentácie si potrebujete zabezpečiť aj vykonávanie požiarnych kontrol a požiarnych školení svojich zamestnancov. Pre právnické osoby tieto činnosti zabezpečuje v zmysle spomenutej vyhlášky odborne spôsobilá osoba – technik požiarnej ochrany. Hlavným cieľom vašej spolupráce s technikom požiarnej ochrany je eliminácia rizík požiaru vo vašej budove a najmä:  

 • ochrana života a zdravia osôb zdržujúcich sa v priestore v prípade požiaru
 • ochrana vášho majetku pred zničením požiarom
 • vaša ochrana pred pokutami za neplnenie vašich povinností pri požiarnej ochrane
 • plnenie poistných podmienok z vášho poistenia pred požiarmi, aby ste v prípade poistnej udalosti zbytočne o náhradu škôd neprišli
 • kontroly, údržba a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov a iných požiarno-technickcýh zariadení objektov.

Náš technik požiarnej ochrany a bezpečnostný technik, vám zabezpečí komplexnú ochranu pred požiarmi, bezpečnosti pri práci ako aj pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov I. a II. kategórie.