Heura

SPRÁVA BYTOV

Sme tu preto, aby ste si mohli plnými dúškami vychutnávať pohodu Vášho domova.
Prenechajte starostlivosť o vaše bývanie na nás.

Keď povieme domov, každý z nás si asi predstaví príjemne vyzerajúci dom s udržiavanou predzáhradkou, funkčným výťahom, čistým schodišťom a príjemne vyhriatym bytom. A ako to vyzerá vo vašom dome? Tak ako si to predstavujete? Alebo bývate v dome, kde si radšej vymeníte na chodbe žiarovku sami ako by ste mali pol roka naháňať správcu aby to zabezpečil? Poznáte svojho správcu? Kedy ste ho videli naposledy? Dôverujete mu?


Správa bytových a nebytových priestorov

Našou prioritou je vykonávať všetky služby podľa predstáv našich klientov. Prispôsobujeme takmer vždy naše štandardné služby podľa potrieb klientan s cieľom jeho spokojnosti. Ponuka našich služieb je založená na individuálnom prístupe. Našim cieľom je nielen zabezpečiť hospodárnosť, ale aj maximalizovať hodnotu. 
Správa nehnuteľností je časovo náročná a vyžaduje si dobrú organizáciu a jednanie s niekoľkými stranami. Navyše, pre tých, ktorí sa nezdržiavajú na Slovensku sú záležitosti okolo nehnuteľnosti bez spoľahlivého lokálneho partnera neriešiteľné. Či už ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo sa chystáte nadobudnúť byt na vlastné bývanie či investíciu, stojíte pred rozhodnutím ako sa postarať o jej bezchybnú prevádzku, prípadne aj zariadenie a vyhľadanie nájomníka. 

 • komplexné a transparentné spravovanie Vašej nehnuteľnosti
 • údržba, opravy, revízie, 
 • konzultácie s vlastníkmi ohľadne otázok spojených so správou, riadením a údržbou nehnuteľnosti
 • posúdenie technického stavu nehnuteľnosti
 • posúdenie najvyššieho a najlepšieho využitia nehnuteľnosti
 • príprava ročného rozpočtu na prevádzku nehnuteľnosti
 • príprava marketingového plánu a plánu prenájmu nehnuteľnosti.

Váš spoľahlivý partner pre komplexnú a transparentnú správu bytov

 • zriadenie bankových účtov domu na prijímanie a úhradu platieb
 • vedenie evidencie príjmov a výdavkov domu
 • určenie výšky zálohových platieb za služby spojené s užívaním domu
 • kontrola prijímania platieb na účet domu
 • vykonávanie všetkých úhrad súvisiacich s prevádzkou domu z účtu domu
 • spracovanie vyúčtovania nákladov spojených s prevádzkou domu (dodávka elektrickej energie do spoločných častí a spoločných zariadení domu, prevádzka a servis výťahu, odvoz domového odpadu, upratovanie spoločných priestorov, dodávka teplej úžitkovej vody, dodávka studenej vody, dodávka tepla do bytov, poistenie domu, zimná údržba, zrážková voda, výkon havarijnej služby, deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia, údržba zelene, parkovacích plôch a pod.)
 • určovanie doby splatnosti úhrad, vymáhanie pohľadávok a vyplácanie preplatkov
 • výkon cenovej, technickej a vecnej kontroly vykonávania a fakturácie objednaných prác v dome
 • vyúčtovanie príjmov a výdavkov domu.

Administratívne riadenie Vašej nehnuteľnosti

 • správa prenajatej nehnuteľnosti
 • zabezpečenie prenájmu nehnuteľnosti, vrátane obhliadok a dojednania nájomnej zmluvy
 • vypracovanie a uzavretie nájomnej zmluvy
 • odovzdávanie a preberanie prenajatých priestorov
 • kontrola nehnuteľností pri nasťahovaní a vysťahovaní
 • výber záloh, nájomného, inkasa a iných poplatkov od nájomcu
 • nepretržitá služba držby záložných kľúčov
 • pravidelná komunikácia s nájomcom
 • príprava a zavedenie pravidiel pre nájomcov (Domový poriadok)
 • vyhotovenie a uchovávanie dokumentov týkajúcich sa nehnuteľnosti
 • zaisťovanie a riadenie opráv, údržby a stavebných prác
 • vedenie záznamov o všetkých stavebných prácach a opravách
 • pravidelné technické kontroly nehnuteľnosti
 • zaisťovanie kontaktu s príslušnými úradmi.

HEURA je skúsený správca bytových domov a môže vám poskytnúť správu bytového domu podľa vašich predstáv a v podstatne širšom rozsahu ako stanovuje platný zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Je len na vás akú máte predstavu o vašom bývaní.


Technickú správu budov

Cieľom optimálnej technickej správy budov je odborná starostlivosť o technické zariadenia a stavebné konštrukcie. Takáto správa vám zabezpečí, že: 

 • vždy budete mať naplánované a zrealizované všetky z legislatívy povinné činnosti (revízie, kontroly, hlásenia a pod.) tak aby vaše zariadenia boli bezpečné a nemuseli ste riešiť zbytočné pokuty za porušenie predpisov 
 • vždy budete mať naplánovanú a zrealizovanú preventívnu údržbu doporučenú výrobcom zariadenia tak, aby boli zariadenia spoľahlivé, pracovali optimálne a aby sme predĺžili ich životnosť a tým šetrili vaše náklady 
 • správca rýchle identifikuje poruchu, zabezpečí opravu tak, aby zariadenia boli znova funkčné 
 • správca navrhne modernizáciu, plánovanú opravu či renováciu, zabezpečí ich realizáciu a kontrolu kvality prác
 • budete mať poriadok v technickej dokumentácii domu a budete ju mať vždy aktualizovanú.

Prevádzkovanie kotolne

Obsluhovať kotolňu smie len pracovník, ktorý má platný preukaz kuriča a má skúsenosti s optimalizáciou nastavenia zariadení. Takýchto kuričov je dosť ale HEURA v rámci obsluhy vašej kotolne zabezpečí aj manažment energetickej efektívnosti budov. V rámci tohto energetického manažmentu navrhneme opatrenia na úspory energie, zabezpečíme kontinuálne sledovanie a analyzovanie vývoja spotreby energie a navrhneme optimalizačné opatrenia pre neefektívne využívanie energie tak, aby sme optimalizovali vaše účty za energiu.