Heura

POŽIARNA OCHRANA, BOZP

POŽIARNA OCHRANA

O povinnosti zníženia rizík vzniku požiaru v budovách a pracoviskách hovorí zákon o ochrane pred požiarmi a vyhláška o požiarnej prevencii upravuje ako ochranu pred požiarom zabezpečiť. Keďže každé pracovisko alebo prevádzka má špecifické riziká a podmienky z hľadiska vzniku požiaru potrebujete vypracovať špecifickú požiarnu dokumentáciu pre dané pracovisko. Okrem požiarnej dokumentácie potrebujete si aj zabezpečiť vykonávanie požiarnych kontrol a požiarnych školení svojich zamestnancov. Pre právnické osoby tieto činnosti zabezpečuje v zmysle spomenutej vyhlášky odborne spôsobilá osoba – technik požiarnej ochrany.


Hlavným cieľom vašej spolupráce s naším technikom požiarnej ochrany je eliminácia rizík požiaru vo vašej budove a to najmä:  

 • ochrana života a zdravia osôb zdržujúcich sa v priestore v prípade požiaru
 • ochrana vášho majetku pred zničením požiarom
 • vaša ochrana pred pokutami za neplnenie vašich povinností pri požiarnej ochrane
 • plnenie poistných podmienok z vášho poistenia pred požiarmi, aby ste v prípade poistnej udalosti zbytočne o náhradu škôd neprišli.

Zároveň vám tiež komplexne zrealizujeme kontroly príp. zabezpečíme potrebný servis požiarnych zariadení vášho objektu:  

 • kontrola, opravy a dodávka prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov
 • kontrola hydrantov a hydrantových hadíc
 • kontrola a údržba požiarnych dverí a požiarnych okien
 • kontrola požiarnych vetracích klapiek a požiarnych mriežok
 • kontrola požiarnych prestupov
 • kontrola elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • a iných požiarnotechnických zariadení.

HEURA má v tíme skúsených technikov požiarnej ochrany, ktorí vašu ochranu pred požiarmi komplexne zabezpečia.

BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK

Ponúkame Vám komplexné zabezpečenie služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Naše služby sa snažíme vykonávať takým spôsobom, aby sme Vás odbremenili od čo najväčsieho množstva starostí a preto Vám ponúkame:  


 • úvodný audit, prehliadka pracoviska, kontrola dokumentácie s následným návrhom opatrení k odstráneniu prípadných nedostatkov
 • školenie zamestnancov - vedúcich zamestnancov, ich pravidelné oboznamovanie s novinkami a zmenami v oblasti BOZP, vykonávanie vstupných školení zamestnancov, 
 • ročné prehliadky pracovísk podľa zákona a periodické prehliadky podľa dohody
 • evidencia a registrácia pracovných úrazov a chorôb z povolania, spracovanie potrebnej dokumentácie, jej aktualizácia podľa právnej úpravy, zavedenie knihy úrazov na pracovisku, spolupráca pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov, spísanie záznamu o pracovnom úraze
 • hodnotenie rizík, metodická pomoc pri vyhľadávaní rizík, zisťovanie ich príčin a zdrojov, zisťovanie technických opatrení k ich minimalizácii a spracovanie potrebnej dokumentácie.
 • vypracovanie harmonogramu revízií a opráv technických zariadení
 • účasť a spolupráca pri kontrolách zo strany odborného dozoru nad bezpečnosťou práce

Ochrana zdravia pri práci je garantovaná ústavou SR. Štát uplatňuje služby BOZP formou požiadaviek v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach vlády a iných predpisoch. Orientácia v legislatíve je veľmi zložitá, preto si mnohé firmy z nevedomosti neplnia zákonom dané povinnosti.

Zamestnávateľovi a fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP hrozí pokuta až do výšky 100 000 Eur. Ak v dôsledku tohto porušenia vznikne pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, bude pokuta minimálne 33 000 Eur.


HEURA má v tíme bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vám zabezpečia kompletný servis spojený s BOZP.