Heura

NAŠE SLUŽBY

FACILITY A PROPERTY MANAGEMENT

Aby ste sa mohli plne sústrediť na vlastné podnikanie, prenechajte starostlivosť o budovu na nás.

 • komplexná správa budov
 • správa bytov a NP
 • pravidelná obsluha, kontrola a údržba technologických zariadení budov
 • havarijná služba
 • bežné opravy a údržba
 • starostlivosť o zamestnancov, pitný režim, zdravotná starostlivosť 
 • vedenie administratívnej agendy, právne a technické poradenstvo
 • energetický management
 • outsourcing.

.

POŽIARNA OCHRANA A BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť pracovníkov, ochrana zdravia a majetku ale aj predchádzanie sankciám či kráteniu poistných plnení...

 • preventívne protipožiarne prehliadky
 • kontroly a údržba požiarnych uzáverov a prestupov
 • kontroly a opravy hasiacich prístrojov a hydrantov
 • školenia PO, BOZP a poučenia § 20
 • návrhy opatrení požiarnej ochrany a bezpečnosti práce
 • pracovná zdravotná služba pre I. a II. kategóriu zamestnancov.

.

ADMINISTRATÍVNA SPRÁVA BUDOV

Prehľadné, bezpečné, transparentné a odborné spravovanie administratívnej agendy a finančných zdrojov.

 • vedenie agendy správy, prevádzky a údržby stavebných častí budovy
 • správa, kontrola a optimalizácia prevádzkových nákladov
 • správa zmlúv, vyjednávanie a sledovanie zmluvných záväzkov
 • správa nájmov, sledovanie nákladov, upomienky, rozúčtovanie
 • spracovanie pasportizácie spravovaných nehnuteľností 
 • tvorba a realizácia projektov outsourcingu
 • individuálne služby spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov.

TECHNOLOGICKÁ SPRÁVA BUDOV

Komplexná správa technológií objektov vrátane servisov, odborných prehliadok a skúšok, údržby a havarijnej služby...

 • plyn, plynové rozvody
 • elektro, osvetlenie
 • VZT a klimatizácia, voda, kanalizácia
 • záložný generátor a UPS
 • výťahy a dopravníky
 • automatické bránové systémy, systémy kontroly vstupu
 • odpadové hospodárstvo, ORL
 • kúrenie a tepelné zdroje - kotolne, komíny a ventilácie
 • bezpečnostné systémy (EZS), požiarne zabezpečenie (EPS)
 • požiarnotechnické vybavenie a zariadenia.

..

BEŽNÁ PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zlepšovanie kvality a prostredia vášho objektu, optimalizácia cien za poskytované plnenia a služby, pravidelný dohľad a predchádzanie porúch...

 • upratovanie a čistenie interiérov a exteriérov, zimná údržba
 • záhradný servis a úprava zelene
 • kompletná správa vybavenia objektov a iného hnuteľného majetku
 • výškové a špecializované práce.