Heura

NOVINKY

Ako spracúvame Vaše osobné údaje

V súlade s čl. 13 a čl. 14GDPR Vám poskytujeme nasledovné informácie:

Prevádzkovateľ osobných údajov

Subjekt:        HEURA services s.r.o.
Adresa:         Leškova 3/A, 811 04 Bratislava
IČO:              47 389 028

zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom dopravy a výstavby,
kontaktné údaje: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava, e-mail: zoznam.spravcov@mindop.sk


Správca dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na túto osobu sa môže dotknutá osoba kedykoľvek obrátiť:

 • písomne prostredníctvom e-mailovej adresy: info@heura.sk
 • telefonicky na tel. č. +421 905 420 711
 • alebo poštou na adrese: Leškova 3/A, 811 04 Bratislava.

Dotknutá osoba
Na základe osobných údajov identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba. 


Právny základ a účet spracúvania osobných údajov
Správca spracúva osobné údaje na plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej najmä zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zmluvnej povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy o výkone správy. Poskytnutie osobných údajov je teda zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje minimálne v rozsahu podľa § 9 ods. 3 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zmysle ktorého je správca oprávnený na účely správy domu spracúvať osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, číslo bytu, telefónne číslo, elektronická adresa, číslo účtu a kód banky.

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie správy, prevádzky a údržby bytového a nebyto­vého fondu, uzatváranie, evidencia a správa zmlúv, obhajoba právnych nárokov, spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov, správa registratúry a výkon vnútorného auditu.


Doba uchovávania osobných údajov
Správca uchováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu. Po ukončení zmluvné­ho vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchováva správca osobné údaje len na nevyhnutne potrebný čas stanovený všeobecne záväznými právny­mi predpismi. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje správca princíp minimalizácie uchovávania, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je správca oprávnený uchovávať osobné údaje, tieto anonymizuje v informačných systémoch.

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

 • dodávatelia (najmä vody, tepla, IT služieb, havarijná služba) 
 • poskytovatelia poštových služieb
 • advokáti, notári, exekútori
 • štátne orgány, orgány činné v trestnom konaní
 • súdy
 • audítori
 • dražobné spoločnosti
 • banky, stavebné sporiteľne.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie
Správca osobné údaje dotknutých osôb neprenáša do tretej krajiny a ani žiadnej medzinárodnej organizácii.


Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
K automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania v informačných systémoch správcu nedochádza.


Práva dotknutej osoby

 • právo požadovať prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenosnosť svojich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie len na základe výslovného súhlasu, ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti podlá § 48 ods. 1 ZoOOU ani primerané záruky podľa § 48 ods. 2 až 4 ZoOOU vrátane vnútropodnikových pravidiel
 • právo byť informovaná o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
 • právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)
 • právo na správne identifikovanie svojej osoby
 • právo byť informovaný o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa § 21 až 28 ZoOOU do jedného mesiaca od doručenia žiadosti
 • právo byť informovaný o neprijatí opatrení na základe žiadosti dotknutej osoby podľa § 21 až 28 ZoOOU do jedného mesiaca od doručenia žiadosti a o možnosti podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZoOOU
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov SR v prípade porušenia svojich práv podľa ZoOOU


Uplatnenie práv dotknutej osoby
Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v Článkoch 15 až 21 GDPR a v zákone o ochraneosobných údajov. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR o ďalšími príslušnými
právnymi predpismi, jednotlivé práva môže dotknutá osoba uplatniť písomne u správcu, na adrese: HEURA services s.r.o., Leškova 3/A, 811 04 Bratislava alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: info@heura.sk.

V Bratislave, dňa 25.5.2018
Juliana Michaláčová, konateľ HEURA services s.r.o

Zoznam noviniek

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch v správe HEURA services s.r.o. a HEURA s.r.o., v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných pri výkone správy a služieb facility vrátane podmienok a spôsobu vybavovania reklamácií.

zobraziť viac

CENNÍK

Cena za správu je vždy vypracovaná individuálne po obhliadke objektu, ujasnení rozsahu a potrieb objektu a požiadaviek vlastníkov. Pri rozhodovaní o prevzatí objektu do správy je pre nás dôležité stretnutie s vlastníkmi. Našu prácu robíme s radosťou a odbornosťou preto je hladká vzájomná komunikácia jednou z našich najdôležitejších priorít. Spravujeme iba také množstvo objektov aby sme vedeli časovo zabezpečiť maximálnu možnú starostlivosť. S vlastníkmi objektov sa stretávame, poznáme sa navzájom. Poskytujeme správu rodinného typu - čo pre nás znamená nielen ústretovosť ale aj osobný prístup.

zobraziť viac

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTÍ HEURA

Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločnej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje 
naše úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy 
v súlade so zákonom a s etikou, ktorý je spoľahlivým, 
zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. 
Koná vždy profesionálne, transparentne, kvalitne a spoľahlivo, 
aby bol partnerom klienta počas užívania svojej nehnuteľnosti.

zobraziť viac