Heura

NOVINKY

SLUŽBY MEDIÁTORA - mimosúdne urovnávanie sporov

Kto je mediátor? Čo to znamená "Riešiť spor prostredníctvom mediátora"?


Mediátor je nezávislý a nestranný kvalifikovaný odborník v oblasti práva a komunikácie za pomoci ktorého sporiace sa strany hľadajú vhodné, reálne a obojstranne akceptovateľné možnosti riešenia ich sporu.

Mediátorom v zmysle zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácia dohodnú a ktorá funkciu mediátora príjme. Register mediátorov vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré zároveň vedie aj register mediačných centier a register mediačných vzdelávacích inštitúcií. Zoznam mediátorv, mediačných centier a mediačných vzdelávacích inštitúcií je zverejnený na stránke Ministerststva spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk.

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne a s náležitou odbornou starostlivosťou. Je povinný poučiť osoby zúčastnené na mediácii o ich právach, ktoré môžu byť mediáciou dotknuté a bez zbytočného odkladu informovať osoby zúčastnené na mediácii o všetkých skutočnostiach, pre ktoré by mohol byť z výkonu mediácie vylúčený, ak so zreteľom na jeho pomer k veci alebo k osobám zúčastneným na mediácii možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

Zoznam noviniek

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch v správe HEURA services s.r.o. a HEURA s.r.o., v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných pri výkone správy a služieb facility vrátane podmienok a spôsobu vybavovania reklamácií.

zobraziť viac

CENNÍK

Cena za správu je vždy vypracovaná individuálne po obhliadke objektu, ujasnení rozsahu a potrieb objektu a požiadaviek vlastníkov. Pri rozhodovaní o prevzatí objektu do správy je pre nás dôležité stretnutie s vlastníkmi. Našu prácu robíme s radosťou a odbornosťou preto je hladká vzájomná komunikácia jednou z našich najdôležitejších priorít. Spravujeme iba také množstvo objektov aby sme vedeli časovo zabezpečiť maximálnu možnú starostlivosť. S vlastníkmi objektov sa stretávame, poznáme sa navzájom. Poskytujeme správu rodinného typu - čo pre nás znamená nielen ústretovosť ale aj osobný prístup.

zobraziť viac

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTÍ HEURA

Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločnej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje 
naše úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy 
v súlade so zákonom a s etikou, ktorý je spoľahlivým, 
zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. 
Koná vždy profesionálne, transparentne, kvalitne a spoľahlivo, 
aby bol partnerom klienta počas užívania svojej nehnuteľnosti.

zobraziť viac