Heura

ČO JE NOVÉ

Zoznam noviniek

V každom spravovanom dome by mal byť zvolený zástupca vlastníkov. Jeho úloha je nielen komunikácia so správcom, ale aj schvaľovanie drobných opráv a investícií v bytovom dome, do výšky, ktorú mu umožňuje zmluva o výkone správy. Zástupcú volia vlastníci na schôdzi a táto funkcia môže ale nemusí byť odmeňovaná. Dobrý zástupca vlastníkov pozná potreby bytového domu a v spolupráci so správcom sa starajú nielen o prevádzku bytového domu, ale aj o jeho zveľaďovanie.
Vďaka novele može správcovská spoločnosť zverejniť neplatičov, ktorí majú nedoplatky do fondu prevádzky, alebo fondu opráv v bytovom dome. Podmienkou je, že výška nedoplatkov musí byť viac ako trojnásobok výšky mesačného zálohového predpisu. Správcovská spoločnosť je následne oprávnená takéhoto vlastníka – neplatiča zverejniť v dome obvyklým spôsobom, čo môže predstavovať na nástenke bytového domu, prípadne na internetovej stránke domu.

Okrem správy o činnosti a stave spoločných častí bytového domu, ktorý je správcovská spoločnosť povinná poslať najneskôr do 31.5. pribudla všetkým správcom od 1.10.2014 nová povinnosť. Do konca novembra je správca povinný vlastníkom zaslať plán opráv na nadchádzajúci rok. Zákon nešpecifikuje v akej forme, či musí obsahovať termíny, alebo konkrétne ceny jednotlivých opráv či investícií, napriek tomu je však každá správcovská spoločnosť povinná túto povinnosť dodržiavať