Heura

AKO ZMENIŤ SPRÁVCU

Pokiaľ ste sa už rozhodli, že ďalšia spolupráca s doterajším správcom nie je za žiadnych okolností možná, je potrebné zmluvný vzťah ukončiť. Zmena správcu však neprebieha vždy podľa očakávaní vlastníkov. Je preto dobré aby ste sa na možné komplikácie pripravili.

  • odvolávaný správca môže robiť prieťahy pri zvolaní schôdze a naťahovať tak čas
  • k odvolaniu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov, ktorí sa nie vždy vedia stretnúť
  • odovzdávaná dokumentácia domu môže byť neúplná, príp. iba minimálna
  • prevod finančných prostriedkov na nový účet domu tiež chvíľku trvá,...

Ku zmene správcu vám radi poskytneme cenné rady a pomoc.
Obráťte sa na nás na tel.č. 0905 420 711 alebo info@heura.sk a dohodnite si termín konzultácie.

Ako postupovať

KROK 1
Zvolanie schôdze alebo písomné hlasovanie

KROK 2
Odvolanie správcu - výpoveď Zmluvy o výkone správy

KROK 3
Doručenie výpovede správcovi

KROK 4
Odovzdanie dokumentácie domu a prevod finančných prostriedkov na nový účet.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo jej zánik schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) (nadplovičná väčšinou hlasov všetkých vlastníkov) sú záväzné pre všetkcýh vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať. Správca je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome. Na doručovanie sa vzťahuje osobitný predpis. Zmluva o výkone správy obsahuje najmä...

(§ 8a ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.)

Zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14b ods. 1 písm. e). Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.

(§ 8a ods. 6 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.)

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstva a pozemku.

(§ 14a ods. 1 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)


Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní musí byť doručené správcovi alebo predsedovi, ak sa ich rozhodovanie dotýka.

(§ 14b ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov)

Písomné hlasovanie o zmluve o výkone správy, jej zmene alebo zániku môže vyhlásiť správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca do 15 dní od doručenia žiadosti.


Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania. Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej dvaja overovatelia prítomní pri podpise, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca aspoň jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov
(§ 14a ods. 4 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, prvá veta)


Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní musí byť doručené správcovi alebo predsedovi, ak sa ich rozhodovanie dotýka.
(§ 14a ods. 2 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, prvá veta)