Heura

NOVINKY

CENNÍK

Cenník služieb

Služba J.M. Cena
Mesačná odmena za správu - byt ks od 12  €
Mesačná odmena za správu - nebytový priestor ks od 12 €
Mesačná odmena za správu - garážové státie ks od 2,50 €
Vystavenie upomienky (plus poštovné) ks 5 €
Vystavenie faktúry pokuty z omeškania ks 5 €
Schôdza vlastníkov (okerm výročnej) ks 50 €
Vyhotovenie fotokópií A4 - čb / farba 2,50 / 5,00 €
Vystavenie "Potvrdenia správcu o nedoplatkoch"  ks osobne - bezplatne
poštou - 5,00 €
Vystavenie "Potvrdenie o veku domu" ks osobne - bezplatne
poštou - 5,00 €
Odborné činnosti mimo paušálnej sadzby hod 35 €
Technické činnosti mimo paušálnej sadzby hod 15 €
Dopravné náklady mimo paušálnej sadzby km 0,40 €
Vypracovanie opravného ročného vyúčtovania z viny vlastníka (nesprávne údaje a pod.) ks 50 €

Rozpočítanie UK, TV, SV - v zmysle vyúčtovania rozzúčtovacej organizácie

Spracovanie platby s nesprávne zadaným variabilným symbolom (VS)

merač

každý nesprávny VS

od 1,50 €

5,00 €

HEURA services s.r.o. nie je plátca DPH
HEURA home s.r.o. nie je plátca DPH
HEURA s.r.o. je platcom DPH

Zoznam noviniek

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti správcu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch v správe HEURA services s.r.o. a HEURA s.r.o., v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných pri výkone správy a služieb facility vrátane podmienok a spôsobu vybavovania reklamácií.

zobraziť viac

CENNÍK

Cena za správu je vždy vypracovaná individuálne po obhliadke objektu, ujasnení rozsahu a potrieb objektu a požiadaviek vlastníkov. Pri rozhodovaní o prevzatí objektu do správy je pre nás dôležité stretnutie s vlastníkmi. Našu prácu robíme s radosťou a odbornosťou preto je hladká vzájomná komunikácia jednou z našich najdôležitejších priorít. Spravujeme iba také množstvo objektov aby sme vedeli časovo zabezpečiť maximálnu možnú starostlivosť. S vlastníkmi objektov sa stretávame, poznáme sa navzájom. Poskytujeme správu rodinného typu - čo pre nás znamená nielen ústretovosť ale aj osobný prístup.

zobraziť viac

ETICKÝ KÓDEX SPOLOČNOSTÍ HEURA

Etický kódex vyjadruje našu vôľu prihlásiť sa k spoločnej zodpovednosti za všetky naše aktivity. Zároveň deklaruje 
naše úsilie byť podnikateľským subjektom, ktorý koná vždy 
v súlade so zákonom a s etikou, ktorý je spoľahlivým, 
zodpovedným a dôveryhodným obchodným partnerom. 
Koná vždy profesionálne, transparentne, kvalitne a spoľahlivo, 
aby bol partnerom klienta počas užívania svojej nehnuteľnosti.

zobraziť viac